محلول کلرهگزیدین ۲٪ (مرواسپت) ۲۲۰ میل
۱۲۸,۰۰۰ تومان

موجود